godziny 1

pobierz statut w pliku pdf

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH

Z DNIA 17.12.2013

STATUT FUNDACJI  JESIENNY UŚMIECH

 

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja JESIENNY UŚMIECH, zwana dalej „Fundacją", ustanowiona przez Jerzego Rymwid i Halinę Rymwid zwanych dalej „Fundatorami", Aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Ryszarda Stawowego z Kancelarii Notarialnej w Lesznie dnia 10.06.20l1r. za repertorium A Nr 5786/2011 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U z 1991 Nr 46 poz. 203 z póź. zm.) oraz postanowień Statutu.

§2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Leszno.

§3.

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie   niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§4.

 Fundacja ma osobowość prawną.

§5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznymi prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§6.

I. Podstawowym celem fundacji jest udzielanie pomocy w każdym wymiarze osobom starszym, a ponadto realizacja innych celów społecznych poprzez:

 1. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,           
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. działalność charytatywną,
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 8. działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

         

II. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§7.

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 1. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, opiekuńczej i innej osobom starszym,
 2. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług  wspierających samodzielność obywateli i ich rozwój ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,
 3. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
 4. współpracę i wymianę wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem fundacji na poziomie  krajowym i międzynarodowym,
 5. wolontariat dla osób w podeszłym wieku wymagających pomocy i opieki, działań na rzecz krzewienia zdrowego stylu życia wśród osób starszych, akcji, imprez i przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym i oświatowym, służących aktywizacji ludzi starszych oraz integracji międzypokoleniowej, tworzenia i modyfikacji infrastruktury miejskiej przyjaznej osobom w podeszłym wieku, nowoczesnych metod komunikacji wśród osób starszych (Internet, poczta elektroniczna).

§7a.

 Fundacja nie podejmuje działań w zakresie:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§7b.

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

88.10.Z udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,           

94.99.Z działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym,

88.99.Z działalność charytatywną,

88.10.Z działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

94.99.Z promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

94.99.Z działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

88.10.Z działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

94.99.Z działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

94.99.Z przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

88.10. Z Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, opiekuńczej i innej osobom starszym

94.99.Z Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli i ich rozwój ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych

88.10. Z Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, opiekuńczej i innej osobom starszym,

94.99.Z prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli i ich rozwój ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,

94.99.Z rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,

94.99.Z współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym,

94.99.Z.wolontariat dla osób w podeszłym wieku wymagających pomocy i opieki, działań na rzecz krzewienia zdrowego stylu życia wśród osób starszych, akcji, imprez i przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym i oświatowym, służących aktywizacji ludzi starszych oraz integracji międzypokoleniowej, tworzenie i modyfikacji infrastruktury miejskiej przyjaznej osobom w podeszłym wieku, nowoczesnych metod komunikacji wśród osób starszych (Internet, poczta elektroniczna)

§7c.

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności gospodarczej.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§8.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 100.000,00 zł     (sto tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§9.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

         1. darowizn i zapisów,

1a. spadków,

   2. subwencji i dotacji,

   3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

   4. dochodów z majątku,

   5. odsetek od lokat kapitałowych.

§10a

 1. Fundacja, na potrzeby realizacji celów statutowych, może pobierać opłaty w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczana jest w całości na rzecz prowadzonej działalności.
 3. Ewentualne wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych przy działalności Fundacji nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok.

§10b

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą używane na realizację celów statutowych. Fundacja może uwzględniać słuszne życzenia ofiarodawców w zakresie destynacji przeznaczonych środków.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§11.

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.

§12.

 1. Rada Fundacji jest organem określającym ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się od dziesięciu do dwudziestu pięciu osób powoływanych na czas nieoznaczony.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada w skład pierwszej Rady wchodzą Fundatorzy.

§13.

 1. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 4. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z   członkowstwa lub śmierci członka Rady.
 5. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§14.

 Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji,
 2. sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
 3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 4. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,
 6. ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji,
 7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 8. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji,
 9. opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.

§15.

 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady, którzy stanowią Prezydium Rady Fundacji.

Do Prezydium Rady Fundacji należy:

 1. bieżąca kontrola działalności Zarządu Fundacji
 2. zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji
 3. przygotowanie dokumentów na posiedzenie Rady
 4. składanie informacji o swojej działalności kontrolnej na każdym posiedzeniu Rady

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.

3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

§16.

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.

§17.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.

2. Zarząd Fundacji przedkłada Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca,

§18.

I. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności:

1. wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

3. występowanie z wnioskiem i wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,

4. udzielanie pomocy zgodnie z celami Fundacji,

5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

6. prowadzenie zbiórek i imprez publicznych oraz pozostałych form działania zwiększających majątek Fundacji,

7. przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o ustalanie regulaminu Biura Fundacji,

8. powoływanie kierownika Biura Fundacji,

9. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura   Fundacji.

II. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji Prezes Zarządu.

III. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§19.

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej   połowy jego członków, w tym Prezesa.
 2. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§20.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych składa Prezes Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu wraz z członkiem zarządu.
 2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000,( pięć tysięcy) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

§21.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§22.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§23.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Rady.

§24.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmie Rada Fundacji.

§25.

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

 

 

Zarząd Fundacji zgodnie z zapisem statutu § 18 ust.1 pkt.3, zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity statutu Fundacji Jesienny Uśmiech

 

Leszno, dnia 17.12.2013

…………………………

Agnieszka Łaszczyńska

Prezes Zarządu Fundacji